Pomoć

Opis alata

Uvećanje - Uvećanje, uvećava mapu ka centru gde je kliknuto
Umanjenje - Umanjenje, umanjuje mapu od centra gde je kliknuto
Pomeri mapu - Pomeranje mape, ovaj tool se koristi za manuelno pomeranje prikaza mape.
Uvećanje prozorom - Uvećanje prozorom, uvećava preko odredjivanja pravougaonika koji će biti prikazan.
Izmeri - Izmeri, koristi se za merenje razdaljina na mapi
Prikaži sve - Prikaži sve, prikazuje celu mapu.
Prikaži sve - Mala mapa
Prikaži sve - Srednja mapa
Prikaži sve - Velika mapa

Prikaz

Mapa - je produkt fotogrametrijske i kartografske obrade. Nastao je korišćenjem digitalnog ortofotoa kao i terenskim radom ekipa MapSofta i Geokarte koje prikupljaju informacije o adresnom sistemu (ulice i kućni brojevi) i objektima od interesa (eng. Points of Interest, POI). Radi se o mapama koje su izradjene na osnovu fotogrametrijskog snimanja u periodu od 2003. do 2007. godine.

Hibrid - je produkt digitalne kartografije koji je nastao kombinacijom digitalnog ortofotoa i mape. Pored imena ulica i simbola važnih objekata sadrži i kućne brojeve. Vektorski podaci na fotokarti su predstavljeni tako da ne ugrožavaju čitljivost ortofotoa, ali su sa druge strane jasno vidljivi. Tako korisnik može da uz pomoć ortofotoa dobije uverljivu i realističnu informaciju o objektima i okruženju, dok mu vektorski podaci pomažu da dobije preciznu informaciju o objektu, ulici ili kućnom broju koji traži. Ovo zajedno stvara vrlo prijatan osećaj čitanja karte.

Foto - (Digitalni ortofoto, DOF) je digitalna slika koja ima karakteristike ortogonalne projekcije, dobijena postupkom ortorektifikacije iz digitalizovanog aerofotogrametrijskog ili satelitskog snimka.


Copyright and privacy:

Svi proizvodi su georeferencirani. Srednja greška pozicioniranja je od 1m do 3m. Ovi proizvodi se mogu koristiti za servise bazirane na lokaciji (eng. location based service, LBS), navigaciju (praćenje vozila, fleet management), geoinformacione sisteme (eng. geographic information system, GIS), itd.

Fotokarta je zaštićena kao autorsko delo kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine br. A-67/04. Fotokartu (hibrid), digitalni orotofoto (foto) i mape su zajednički izradili preduzeće za geomatiku MAPSOFT d.o.o. i preduzeće za kartografiju GEOKARTA d.o.o.iz Beograda.

Zabranjena je svaka druga vrsta korišćenja ovih mapa bez pismenog ovlašćenja izdatog od strane MapSofta i Geokarte.

Disclamer - Odricanje od odgovornosti.
Privacy - Politika privatnosti.
Licence - Autorska prava.

Legenda

Smiley face - Granica opštine
Smiley face - Tramvaj
Smiley face - Železnica
Javne Uslužne Zdravstvo
Smiley face - Pošta Smiley face - Benzinska pumpa Smiley face - Bolnica
Smiley face - Škola Smiley face - Tržni centar Smiley face - Dom zdravlja
Smiley face - Vrtić Smiley face - Pijaca Smiley face - Veterinarska ambulanta
Smiley face - Groblje Smiley face - Prodavnica
Smiley face - Ustanova Smiley face - Info centar Kultura
Smiley face - Javno preduzeće Smiley face - Plinska pumpa Smiley face - Pozorište
Smiley face - Ambasada Smiley face - Muzej
Smiley face - Parking Poslovne Smiley face - Biblioteka
Smiley face - Fakultet Smiley face - Banka Smiley face - Bioskop
Smiley face - Verski objekat Smiley face - Preduzeće Smiley face - Istorijski objekat/Spomenik
Smiley face - Mesna Zajednica, Opština Smiley face - Poslovni centar
Smiley face - Izvor   Rekreacija/Sport
Smiley face - Slobodna zona/carina Industrija Smiley face - Igralište
Smiley face - Transformatorsko polje Smiley face - Sportski objekat
Hitne službe Smiley face - Industrija Smiley face - Sportski centar
Smiley face - MUP Smiley face - Teniski teren
Smiley face - Vatrogasni dom Restorani/Smeštaj Smiley face - Fudbalski teren
Smiley face - Restoran
Transport Smiley face - Hotel
Smiley face - Autobuska stanica
Smiley face - Železnička stanica
Smiley face - Pristanište